top of page

VITAAL ARCHITECTUUR  Cradle to Cradle (C2C) certified Architect

blog
Onze missie:
We streven ernaar om architectuur, stedenbouw en interieurs te transformeren en vitaal te maken. Wij gaan dieper dan een expliciete focus op duurzaamheid; we integreren verschillende strategieën en principes die ons helpen om de toekomstige generaties te waarborgen. De natuur dient als onze inspiratiebron voor het ontwikkelen van vormen, materialen en energieconcepten voor zowel woningen als recreatieve ruimtes.

Onze benadering is gebaseerd op principes zoals de Circulaire Economie (hergebruik van materialen), Cradle to Cradle (afval = voedsel), Biomimicry (gebruik van natuurlijke functies en processen), Biophilia (versterking van de band tussen mens en natuur) en Bioclimatic Architecture (gebruik van biobased materialen). Deze benaderingen vormen de kern van ons werk en leiden tot een heroverweging van materiaalgebruik, wat resulteert in een nieuwe levensstijl in architectuur en stedenbouw waarin het welzijn van zowel de planeet als haar bewoners centraal staat.

Onze onderscheidende kracht ligt in onze overtuiging dat elke opdracht uniek is. We hechten waarde aan maatwerk en werken nauw samen met opdrachtgevers en gebruikers om concepten en ontwerpen te ontwikkelen die perfect aansluiten op de behoeften van elk project. Het resultaat is meer dan alleen een gebouw; het is een statement voor een betere wereld.

Wij geloven dat de omgeving de menselijke ervaring moet verbeteren, en dat ze leefruimtes moet creëren die ontspanning, plezier, expressie en persoonlijke ontwikkeling bevorderen. Deze ruimtes dragen bij aan genezing en groei. Laten we samen de basis leggen voor deze essentiële verandering.
Our mission:

We aim to transform and vitalize architecture, urban planning, and interiors. We go deeper than a mere focus on sustainability; we integrate various strategies and principles that will help us ensure the existence of future generations. Nature serves as our source of inspiration for developing shapes, materials, and energy concepts for both homes and recreational spaces.

 

Our approach is based on principles such as the Circular Economy (reuse of materials), Cradle to Cradle (waste equals food), Biomimicry (utilizing natural functions and processes), Biophilia (strengthening the connection between humans and nature), and Bioclimatic Architecture (using biobased materials). These approaches form the core of our work, leading to a re-evaluation of material usage, resulting in a new lifestyle in architecture and urban planning where the well-being of both the planet and its inhabitants is at the forefront.

 

Our distinguishing strength lies in our belief that every project is unique. We strive for customization and work closely with clients and users to develop concepts and designs that align perfectly with the needs of each project. The result is more than just a building; it is a statement for a better world.

We believe that the environment should enhance the human experience, creating living spaces that inspire relaxation, enjoyment, expression, and personal development. These spaces contribute to healing and growth. Let's together lay the foundation for this essential change."

interview for the international meeting of peoples, preparations for COP26 in Glasgow at the Exposition of the ABC Architecture Center of Haarkem Biobased materials

bottom of page