top of page

VITAAL ARCHITECTUUR  Cradle to Cradle (C2C) certified Architect

Onze missie:
Wij geloven in een ontwerp dat een antwoord levert op het veranderende industriële model naar een humaan tijdperk waar wel rekening gehouden wordt met de invloed van de mensen op de natuur. Dit doel willen wij bereiken door de Principes van de Circulaire Economie, Cradle to Cradle, Biomimicry, Biophilia en "Bioclimatic Architecture" aanpak te gebruiken die gaat leiden tot de bewustwording  op het gebruikt van materialen en nieuwe manier van leven op het gebied van architectuur, stedenbouw in onze interieurs. Wij geloven dat geen opdrachtgever of vraagstuk hetzelfde is. Daardoor wordt samen met de gebruikers een maatwerk concept en ontwerp opgesteld, dat aansluit op de nieuwe realiteit en volgens ons een bijdrage levert aan een betere wereld.
Wij geloven dat nu het moment is om deze principes en filosofie te omarmen om de overgang naar een Circulaire Economie te accelereren. Circulaire Economie gaat de nieuwe generaties inspireren om de wereld te veranderen. Laat ons het fundament zetten om te veranderen.

interview for the international meeting of peoples, preparations for COP26 in Glasgow at the Exposition of the ABC Architecture Center of Haarkem Biobased materials

Our mission:
We believe in a design that provides an answer to the changing industrial model to a human era where the influence of people on nature is taken into account. We want to achieve this goal by using the Principles of the Circular Economy, Cradle to Cradle, Biomimicry, Biophilia and "Bioclimatic Architecture" approach that will lead to awareness on the use of materials and new way of life in the field of architecture, urbanism in our interiors. We believe that no client or issue is the same. As a result, a custom-made concept and design is drawn up together with the users, which is in line with the new reality and, in our opinion, contributes to a better world.
We believe that now is the time to embrace these principles and philosophy to accelerate the transition to a Circular Economy. Circular Economy will inspire new generations to change the world. Let us set the foundation for change.
 
Vital Architecture is committed to reconnect the sense of mankind with nature. Creating environments where people will feel in harmony with themselves and with nature.

We believe that environment should empower the existence of people, designing living spaces that inspire them, to help them to relax, to have fun, to express and develop. Helping them to heal and to grow. Let this fundaments become the change.

bottom of page